Algemene voorwaarden On Run to Zurich

REGLEMENT en DEELNAMEVOORWAARDEN On Run to Zurich 2018

REGLEMENT

Inschrijving is definitief. Annuleren en restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk. Je startnummer aan een ander overdragen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De tijdregistratie komt op naam van de originele inschrijver.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1                      Organisator: On en Runnersworld

1.2                      Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement On Run to Zurich

1.3                      Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

1.4                      Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

1.5                      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 

Artikel 2 Deelname

 

2.1                       Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

2.2                       De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3                       De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

2.4                       De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden.

2.5                       De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen.

2.6                       Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

2.7                       Verzoeken tot annulering is niet mogelijk. Je inschrijving is definitief.

2.8                       Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

2.9                       Voor eventueel veroorzaakte schade is de loper zelf aansprakelijk.

2.10                 Deelname aan de On Run to Zurich is slechts mogelijk als het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld volledig is ontvangen.

2.11                 Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

2.12                 Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen op het door de Organisator uitgezette parcours.

2.13                 Deelname aan On Run to Zurich staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan de On Run to Zurich deel te nemen op bijvoorbeeld skeelers, per rolstoel, fiets, etc.

 

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1                      Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2                      Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3                      De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4                      De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5                      De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6                      Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Deze website maakt gebruik van cookies

Om u een optimale gebruikerservaring te bieden op onze website en voor het tonen van relevante advertenties, maakt Runnersworld gebruik van cookies door: Google Analytics, Youtube, Facebook, Twitter, Hotjar, AddThis en vergelijkbare technieken, die door Runnersworld of derden worden geplaatst. Door op “Accepteer cookies” te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.
Meer informatie over deze cookies vindt u op onze cookieverklaring.

Accepteer cookies